Lejárt a biztonsági időkorlát.
Ha az oldal űrlapot is tartalmaz, annak mentése csak érvényes bejelentkezéssel lehetséges.
A bejelentkezés érvényességének meghosszabbításához kérjük lépjen be!
Felhasználó név:
Jelszó:
 

Magyar Egészségügyi
Szakdolgozói Kamara

Biztonságos kapcsolat.
Ön most már 128 bites titkosított kapcsolaton keresztül kommunikál a szerverrel. 

Kérjük tagjainkat, hogy nyilvántartott adataikat ellenőrizzék,
és a hibás, vagy idejétmúlt adatokat javítsák!

Adatfrissítés
Vissza a Főoldalra
ETIKAI ELJÁRÁSI SZABÁLYZAT

1. fejezet
Bevezető rendelkezések

1.) Az etikai eljárások eljárásjogi kereteit az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Akr.), valamint az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Kamarai törvény) VI. fejezete határozzák meg. A jelen etikai eljárási szabályzat az ezeket kiegészítő rendelkezéseket tartalmazza, a jelen etikai eljárási szabályzat alkalmazása kizárólag a hivatkozott jogszabályok alkalmazása mellett történhet.

2.) Az etikai eljárásokat első fokon a területi szervezetek etikai bizottságai (továbbiakban: elsőfokú etikai bizottságok), mint elsőfokú etikai bizottságok, másodfokon az Országos Etikai Bizottság (a továbbiakban: OEB; az első és másodfokú etikai bizottságok a továbbiakban együttesen: etikai bizottság), mint másodfokú etikai bizottság folytatják le.

II. fejezet
Etikai eljárás szabályai

3.) Etikai eljárás a kamarai törvény 22. § (1) bekezdése alapján hivatalból vagy panaszbejelentésre indulhat. Etikai eljárás hivatalbóli indítását bármely bizottsági tag, írásban, az érintett személy nevének, az azonosításához szükséges adatok, és elérhetőségének megjelölésével, az Etikai Kódex pontjain történő hivatkozással, indokoltan kezdeményezheti. A kezdeményezést a soron következő etikai ülés napirendjére kell tűzni, és dönteni kell az eljárás hivatalbóli megindításáról.

4.) Az etikai bizottsághoz érkező panaszbejelentést és a hivatalból megindításra kerülő etikai eljárást haladéktalanul nyilvántartásba kell venni, illetve iktatni kell, a MESZK Iratkezelési Szabályzata szerint. Az etikai eljárások dokumentumait az irattárban elkülönítetten kell kezelni és tárolni.

5.) Amennyiben az etikai bizottságnak nincsen az ügy tárgya szerinti szakértelemmel bíró tagja, az elnök szakértőt rendel ki.

6.) Az elsőfokú etikai eljárás során eljáró illetékes elsőfokú etikai bizottság elnökével vagy a teljes etikai bizottsággal szemben fennálló kizárási ok (elfogultsági kifogás) esetén az OEB elnöke dönt a kizárási indítványról, indokolt esetben azonos hatáskörű másik etikai bizottság kijelöléséről. Az azonos hatáskörű másik etikai bizottság kijelölésekor az OEB elnöke döntését különösen arra figyelemmel hozza meg, hogy az azonos hatáskörű másik etikai bizottság az etikai eljárásban érintett felek számára földrajzilag és közlekedés szempontjából a lehető legkönnyebben megközelíthető legyen.

7.) Az etikai bizottság tagjai az etikai ügyekhez való felkészüléshez szükséges iratanyagot az etikai bizottság hivatali helyiségében, előzetes egyeztetést követően tanulmányozhatják, illetve fénymásolatban előzetesen megkapják. Az etikai bizottság tagjainak titoktartási nyilatkozatot kell tenniük. Valamennyi, az eljárásban hivatalosan részt vevő személynek (pl. tolmács, jeltolmács stb.) is titoktartási nyilatkozatot kell tennie. A bizottság tagjai az etikai eljárás kiadott iratanyaga alapján, a napirendnek megfelelően felkészülnek az etikai ülésre vagy tárgyalásra.

8.) Az Akt. 48. § (1) bekezdése alapján, az etikai eljárás felfüggesztése szükséges, meg kell keresni a hatóságot annak igazolására, hogy az etikai üggyel szorosan összefüggő ügy előtte, ténylegesen folyamatban van.

9.)
9.1.Az elsőfokú etikai eljárásban a bizonyítási eljárás keretében tárgyalás tartása kötelező, másodfokú etikai eljárásban tárgyalás tartható. Az etikai bizottság az előtte folyamatban lévő ügyek intézésére ülést tart.
9.2. Az etikai bizottság ülését az etikai bizottság elnöke e-mailben, legalább 15 nappal az ülést megelőzően hívja össze, pontosan megjelölve az ülés időpontját, helyszínét, napirendi pontjait, tervezett témáit, a tárgyalásokat Bármely bizottsági tag javasolhat napirendi pontokat. Az etikai ülés időpontját lehetőség szerint a tagokkal előzetesen egyeztetni kell. A tervezett távollétet a bizottsági tag legkésőbb az ülés előtt 3 munkanappal korábban köteles írásban bejelenteni. Tárgyalás esetén az Akt idézésre és értesítésre vonatkozó szabályait alkalmazni kell.
9.3. Az etikai bizottság elnöke az etikai bizottság ülését rendkívüli esetben — amennyiben az eljárási határidők egyébként nem lennének betarthatóak — az ülést, annak időpontját 5 nappal megelőzően is összehívhatja. Tárgyalás esetén az Ákr. idézésre és értesítésre vonatkozó szabályait (határidőket) a rendkívüli ülés összehívása esetén is alkalmazni kell.
9.4. Az üléseket és a tárgyalásokat az elnök vezeti. A tárgyalás menete a következő:

 • a) Az elnök röviden ismerteti az ügy tárgyát. Az ismertetésnek ki kell terjednie a panaszra, a panaszt bizonyító dokumentációra.
 • b) A panasz ismertetése után az elnök megkérdezi a panaszost vagy annak képviselőjét, hogy panaszát fenntartja-e, illetve kívánja-e azt módosítani vagy kiegészíteni, további bizonyítékot előterjeszteni. Igenlő válasz esetén erre módot kell adni.
 • c) Ezt követően a bepanaszoltnak, illetve képviselőjének kell megadni a lehetőséget arra, hogy a panaszra nyilatkozatot tehessen, bizonyítékait előterjeszthesse.
 • d) Ezt követően az etikai bizottság tagjai kérdéseket tehetnek fel, majd a panaszos, illetve a bepanaszolt (vagy azok képviselői) kérdéseket tehernek fel egymásnak.
 • e) A fentieket követően kerülhet sor a bizonyítási eljárás lefolytatására (okiratok, okmányok, levelek felmutatása, áttanulmányozása, tanúk meghallgatása, stb.)
 • f) Az etikai bizottság a tárgyalt üggyel összefüggésben —amennyiben szükséges— további tanúkat hallgathat meg, illetve további bizonyítékokat szerezhet be.

9.5. Az ülésen jelenléti ívet kell vezetni. Az ülésen elhangzottak hangfelvétel útján kerülnek rögzítésre, amelyről az ülést követő 15 napon belül az Ákr. 78. § -a szerint jegyzőkönyv készül. Bizottsági tag kérésére az általa elmondottakat szó szerint rögzíteni kell. A tárgyalásokról az Akt. 78. § (2)—(4) bekezdéseinek megfelelő módon jegyzőkönyvet kell készíteni.

10.) Az etikai bizottság elnöke, illetve a jogi titkár —amennyiben a Területi Szervezetnél rendelkezésre áll— a folyamatban lévő etikai ügyekben, az ülések előkészítése körében, illetve az ülésen elhangzottak és az etikai bizottság véleménye alapján az etikai bizottság nevében (ennek megjelölésével) elkészíti és kiadmányozza, különösen a következő nem érdemi végzéséket, iratokat:

 • 1. Belföldi jogsegély kérése;
 • 2. Hatáskör, illetékesség hiányának megállapítása, ügy áttétele;
 • 3. Ügyfél értesítése eljárás megindításáról, vagy függő hatályú végzés meghozatala
 • 4. Ügyfél értesítése bizonyítási eljárás befejezéséről;
 • 5. Ügyintézési határidő meghosszabbítása;
 • 6. Adatok, iratok bekérése az első fokon eljárt etikai bizottságtól;
 • 7. Hiteles iratmásolatok kiadmányozása;
 • 8. Hiánypótlási felhívás, annak kiegészítése, határidejének meghosszabbítása;
 • 9. Tényállás felderítése érdekében teendő egyéb intézkedések, különösen: meghatalmazás csatolására való felhívás, ügyfél felhívása nyilatkozattételre, meghatározott szerv véleményének bekérése, felhívás irat bemutatására;
 • 10.Hivatalos feljegyzés a tevékenysége körében felmerült eseményekkel kapcsolatban;
 • 11.Idézés, értesítés;
 • 12.Hirdetményi közlés ismeretlen helyre költözött ügyfél esetén;
 • 13.Fellebbezés megküldése, és az elsőfokú etikai bizottság felhívása a fellebbezés elbírálásához szükséges iratok felterjesztésére.

11.) Érdemi döntést, a panasz érdemi vizsgálatát elutasító, illetve eljárást megszüntető döntést kizárólag az etikai bizottság hozhat, írásba foglalásáról az elnök gondoskodik. 

12.) Az etikai bizottság elnöke gondoskodik az etikai bizottság döntéseinek végrehajtásáról, ennek érdekében az adott ügy referensével együttműködve előkészíti, illetve kiadmányozza az etikai ügyek során keletkező érdemi határozatokat, az ügy érdemét érintő végzéseket kiadmányozza. 

13.) Az etikai ügyekről kapott másolati iratanyagot az eljárás lezárását követően az etikai bizottság elnökének át kell adni, aki gondoskodik azok megsemmisítéséről. 

14.) A Kamarai tv. 25. § (4) bekezdése alapján a jogerős marasztaló határozatok —a MESZK honlapján való— közzétételétől az etikai bizottságok a jelen lévő tagjainak szótöbbségével határoznak. A közzététel tartalmazza a közzététel napját, az eljárt etikai bizottság megnevezését, az ügy számát és tárgyát, a bepanaszolt nevét és kamarai azonosító számát, továbbá a határozat rendelkező részének és indokolásának kivonatát. A döntésben szereplő természetes személyt —a bepanaszolt kivételével— az eljárásban betöltött szerepének megfelelően kell megjelölni, de ha a természetes személy azonosíthatóságának kizárására ez nem alkalmas, az azonosítását lehetővé tevő adatokat olyan módon kell törölni, hogy az ne járjon a megállapított tényállás sérelmével. A közzététel időtartama a közzétett jogerős marasztaló határozattal kiszabott etikai büntetés elévüléséig tart. 

15.) Az etikai bizottság a lefolytatott és jogerősen lezárt eljárások tanulságait általánosságban, tájékoztatási céllal kamarai kiadványokban, illetve honlapján megjelentetheti. A megjelentetés során, a személyes adatok védelmére, illetve a személyiségi jogok védelmére vonatkozó jogszabályok előírásait be kell tartani. A feldolgozott eseteket úgy kell megfogalmazni, hogy a leírtak ne mutassanak összefüggést a lefolytatott eljárásokban szereplő valós személyekkel és helyszínekkel. 

17.) Az etikai bizottság tagja az etikai eljárások során tudomására jutott információkat, adatokat bizalmasan kezeli, azokat illetéktelen harmadik személynek át nem adhatja, azokról illetéktelen harmadik személynek (és /vagy a médiának) nyilatkozatot az adatok tulajdonosának dokumentált engedélye nélkül nem tehet. Az etikai bizottság tagja titoktartási nyilatkozatot tesz. (1. számú melléklet)

III. fejezet
Záró rendelkezések

19.) A jelen Szabályzatot a MESZK Alapszabálya 57. pontja értelmében, a 83. „a.e." és „a.h." és 92. pontjai alapján az Országos Elnökség fogadta el.

20.) A jelen Szabályzat az elfogadásával egyidejűleg lép hatályba.

21.) A jelen Szabályzat, következő tervezett felülvizsgálatának időpontja: 2019. december 31.

Budapest, 2018. augusztus 29.

Gyakran használt funkciók

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2021/001616
 • Állásbörze
 • Biztosítás
 • Választások 2022
Kérem várjon...
Kongresszusok listája
 • H
 • K
 • Sze
 • Cs
 • P
 • Szo
 • V
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 31