EMLÉKEZTETŐ

MLDT összevont elnökségi/vezetőségi ülésről

 

Időpont:      2005. május 26. 14,30

Helyszín:    Rendezvényház, Csongrád Megyei Pedagógiai és Közművelődési Kht.

                   6726 Szeged, Közép fasor 1-3.

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint

Kimentette magát:         Prof. Dr. Jobst Kázmér

                            Prof. Dr. Kellermayer Miklós

                            Prof. Dr. Nagy Erzsébet

                            Dr. Szabó Antal

                            Dr. Markó Eleonóra

                            Dr. Péterfy Ferenc (Diagnosticum)

                            Dr. Péter Mária (Roche)

 

Prof. Dr. Horváth Andrea üdvözli a jelenlévőket. Felteszi a kérdést, hogy az előzetesen kiküldött napirenddel egyetértenek-e, van-e esetleges hozzászólás, kiegészítés.

Hozzászólás nem lévén, az ülést megnyitja.

 

Napirend:

 

1.     Beszámoló az előző ülés óta eltelt időszak hazai és nemzetközi eseményeiről 

 

Prof. Dr. Horváth Andrea beszámolt az Euromedlab 2005 (Glasgow) kongresszusról. Kiemelte, hogy örvendetesen emelkedett a magyarok aktív részvétele. Sok fiatal (kb. 15-20) szerepelt poszterrel. Az előadások, ill. poszterek felkerülnek a honlapra is. Az ülés után elkészült kimutatás szerint hazánkat 1 szimpózium előadás (SZTE) és 21 poszter képviselte az alábbi intézményekből: 7 poszter a DTE-ről, 4 poszter a PTE-ről – ebből egy MLDT által támogatott fiatal poszterét orális kommunikációra kiválasztották az ún. „poster clinic” programba –, 4 poszter a SZTE-ről, 1 poszter a HeimPál Kórházból, 2 poszter a Szt. László Kórházból, 1 poszter az Egri kórházból, és 2 poszter a Semmelweis Egyetemről.

 

Számos bizottsági ülés szerepelt a programban. Megválasztásra került az EC4 új elnöksége, elnök a korábbi főtitkár Mike Hallworth, főtitkár Horváth Andrea lett. A teljes névsor a honlapra szintén felkerül. Az Európai Klinikai Kémikus Regiszter még nincs az EU Parlament által elfogadva, folyamatban van az ún. Common Platform kialakítása. Az EC4 regiszterhez az orvosok, gyógyszerészek és nem egészségügyi diplomások képzési programjáról kérdőíveken keresztül kérték be az anyagokat. Az összeállításban segítséget nyújtó kollegáknak (Falkay György, Havass Zoltán, Kappelmayer János) köszönetet mond. Az ISO/CEN bizottságba Magyarországról Prof. Dr. Fekete Mátyás, az Akkreditációs Bizottságba Dr. Czikkely Rózsa delegálása történt.

 

Dr. Czikkely Rózsa az EC4 Akkreditációs Bizottság üléseiről számol be. Fő téma a következő 4 év stratégiai terve, ill. a 15189 szabványrendszer elfogadtatása, valamint az európai országokon belül a tagországok akkreditálási gyakorlatának harmonizálása. Európában sem egységes a vélemény, hogy mire irányul az akkreditáció: a vizsgálatokra, vagy a laboratóriumokra, vagy a laboratóriumon belüli szakterületekre. Egységessé kívánják tenni a minősítés, ill. az akkreditálás rendszerét, ezért felmérést készítettek az akkreditálás gyakorlatára és a minősítőkre vonatkozóan. Az akkreditálással kapcsolatos hazai feladat többek között az irányelvek meghatározása a mintatárolásra, dokumentum tárolásra, módszerek validálására, és a belső audit folyamatára.

 

Prof. Dr. Horváth Andrea megjegyzi, hogy a vezetői, ill. senior laboratóriumi szakemberek (ú.n. „consultant”) kompetenciájának meghatározása hamarosan meg fog jelenni a Clin Chem Lab Med c. újságban Graham Beastall és mtsai cikke, az EC4 Competence of the Consultant in Laboratory Medicine munkacsoport tevékenységének eredményeképpen.

 

Prof. Dr. Kovács L. Gábor beszámol a FESCC közgyűlésről, ill. a FESCC/EC4 szervezetek tervezett egyesítéséről. A két szervezet egyesítésének folyamatát a vezetőségek kidolgozzák 2007-re. Amint az egyesült szervezet SZMSZ-e elkészül, lemond a két vezető és egyet választanak. Mind a két szervezet értelemszerűen ragaszkodik a saját értékeihez. Technikailag is több mindenről dönteni kell (pl. egyiknek van tagdíja, másiknak nincs), egy választott (FESCC), ill. egy alapítványi szervezetből (EC4) lesz egy új európai szervezet.

 

A FESCC megszavazta a 2009-ben rendezendő kongresszus helyszínét. A négy jelölt – Istambul, Sevilla, Innsbruck, Zagrab – közül nagy szavazattöbbséggel Innsbruck nyert. Az IFCC világkongresszus pedig – egyhangú szavazat alapján – 2008-ban Brazíliában kerül megrendezésre.

 

2.     2005. évi MLDT választások előkészítése

 

Dr. Czikkely Rózsa elmondja, hogy a Választás Előkészítő Bizottság szervezte meg a küldöttválasztásokat. 1-1 főt neveztek ki a lebonyolításra. 4 egyetemen és 19 megyében rendben lezajlottak a választások. Zala megye hiányzik. Az a tag szavazhatott, aki 2004-ben érvényes tagdíjbefizetéssel rendelkezett. Összesen 111 küldött megválasztása történt meg, ők vehetnek rész szavazati joggal az októberi választásokon. Németh Andrea elkészíti a küldött igazolványokat és postán eljuttatja az érdekelteknek. Jelöléseket várnak a tisztségviselőkre, ill. vezetőségi, elnökségi tagokra.

 

Dr. Salgó László jelzi, hogy Csongrád megyében többen utólag kapták meg a meghívókat. Sajnos a posta nem viszi ki gyorsan a leveleket.

 

Dr. Czikkely Rózsa elmondja, hogy a jelenléti ívekből, jegyzőkönyvekből az nem derül ki, hogy ki nem kapott időben meghívót. A választások szabályosak voltak, a 23-ból 1-nél volt gond, őket értesítette, és új választás történt. Ha Csongrád megyében újra szeretnék bonyolítani a választást, úgy van rá lehetőség.

 

Dr. Havass Zoltán elmondja, hogy 8 nappal a választás időpontja előtt postára adták a meghívókat, de ő is hallotta, hogy volt aki nem kapta meg időben.

 

Prof. Dr. Horváth Andrea ismételt választást javasolt. Kéri újra a lebonyolítását Havass dr-tól.

 

Dr. Németh Mária jelzi, hogy nem szerepel a listán, pedig fizetett.

 

Dr. Czikkely Rózsa elmondja, hogy a Németh Andreától kapott tagdíj befizetési adatbázisban nem szerepel.

Prof. Dr. Horváth Andrea felhívja a figyelmet, hogy a befizetési bizonylatokat meg kell őrizni. Elmondja továbbá, hogy utólagosan is be lehetett fizetni a tagdíjat, kimentek a számlák, a lehetőséggel azonban sajnos csak 13 tagtárs élt.

 

Dr. Németh Mária szerint a tagdíj kérdését is rendezni kellene.

 

Prof. Dr. Fekete Mátyás emlékeztet, hogy a tagdíjakat csak a küldöttközgyűlés tudja változtatni. Októberben erről is dönteni fognak.

 

Határozat:

Az MLDT Elnöksége/Vezetősége nyílt szavazással egyetért azzal, hogy Csongrád megye 2 héten belül új küldöttválasztást bonyolítson, ill. tudomásul veszi, hogy a tagdíj és regisztráció kérdésében az októberi közgyűlés dönt.

 

3.     MLDT ad hoc bizottságok javaslatainak előterjesztése

 

Prof. Dr. Horváth Andrea elmondja, hogy a Kongresszus szervezési bizottság javaslatait az elnökség/vezetőség tagjai írásban megkapták. A munkáért köszönetet mond Dr. Balogh Istvánnak, Dr. Horváth Katalinnak, Dr. Markó Eleonórának és Vámos Sándornak.

 

A bizottság célja, segíteni a kongresszusszervezőknek, ezért a kongresszus szervezés alapelveit, és főbb szempontjait kell megadni. Az IFCC kongresszusszervezési útmutató volt a segédanyag. A bizottság két alapvető kérdése: a) Az eddigiek szerint laboratóriumi szervező bizottság végezze-e a szervezést, vagy b) Az MLDT létrehozzon-e egy általános kongresszusszervező bizottságot, mely koordinálná a feladatokat. Ez a bizottság 4-5 főből állna, 5 évig szóló megbízással, mindig 1-1 fő cserélődne. A munkájukat díjazni kellene, ill. a rutin tevékenység alól felmentést kapnának a kongresszus szervezés idejére.

 

Dr. Salgó László: ez összefügg azzal, hogy mindig egy helyen lesz-e a kongresszus, vagy mindig máshol. Ha különböző helyszíneken, akkor a helyi szervezőknek nagyobb szerep kell.

 

Prof. Dr. Horváth Andrea kéri a döntést az ad hoc, ún. Kongresszusi útmutató készítéssel megbízott bizottság további működtetése kérdésében.

 

Határozat:

Az MLDT Elnöksége/Vezetősége a bizottságot nyílt szavazással 2 tartózkodás mellett megszavazta.

 

Prof. Dr. Kovács L. Gábor elmondja, hogy a siófoki kongresszus után meginogtak a vélemények az állandó helyszínnel kapcsolatban. Az IFCC is a basel-i kongresszusba majdnem belebukott. Nagy vita volt, végül professzionális kongresszusszervező csapatot jelöltek ki. Csak ők tárgyalhatnak pénzügyekben, a tudományos programok terén viszont a helyi szervezők az illetékesek.

 

Prof. Dr. Falkay György szerint, ha profi a kongresszusszervező cég, akkor megérné abban gondolkodni.

 

Prof. Dr. Horváth Andrea több helyszínt javasol. Az adott laborvezetőknek és stábjuknak ez presztízsnövelést jelent.

Dr. Faragó Ferenc a technikai kérdések miatt (van-e szálloda, mikor kezdődik az iskola, stb.) jobbnak tartaná az egy helyszínt. Előnye ugyannak a helyszínnek továbbá, hogy egy szervező viszi végig, míg a más-más helyszínnél az adott laborvezető.

 

Dr. Czikkely Rózsa csatlakozik Faragó dr.véleményéhez.

 

Prof. Dr. Fekete Mátyás szerint jó lenne 1 helyszín, a szervezők legyenek profik, szakmailag a szervezés másutt is történhet.

 

Dr. Pintér Erzsébet ezzel a felvetéssel ért egyet. Az Immunológus Kongresszus is ilyen volt.

 

Vámos Sándor felhívja a figyelmet, hogy a nyereség a szervezőcégnek megy, az MLDT meg semmit nem nyer. A helyi szervezők nem kérnek 15 %-ot, mint a kongresszusszervező cég.

 

Prof. Kovács L. Gábor szerint szerződésben előre ki lehet kötni, hogy a bevétel hány százalékát fizetik.

 

Prof. Dr. Horváth Andrea nyílt szavazást kér arra, hogy egy helyszínen, vagy különböző helyszínen legyen a jövőben a kongresszus.

 

Határozat:

Az MLDT Elnöksége/Vezetősége nyílt szavazásának eredménye: Egy helyszín: 15 igen, több helyszín: 12 igen szavazat. Határozat: Az MLDT Elnöksége/Vezetősége a döntést a következő ülésre halasztotta.

 

Prof. Dr. Horváth Andrea kéri a szavazást, hogy - a helyszín tisztázása után – a kongresszust egy cég szervezze, vagy maradjon a hagyományos formátum.

 

Határozat:

Az MLDT Elnöksége/Vezetősége nyílt szavazással a következő határozatot hozta: cég szervezze: 19 igen, hagyományos formátum maradjon: 4 igen, tartózkodás: 3

 

Dr. Salgó László több kérdést is felvet. Milyen hosszú legyen (1-3 napos), milyen beosztású legyen, ha állandó helyszín lesz, akkor akár évente is meg lehetne rendezni, stb.

 

Prof. Dr. Horváth Andrea kéri, hogy a bizottság folytassa munkáját az eljárásrendre vonatkozóan. Az elnökség/vezetőség tagjai a felmerült kérdéseket, ill. szempontokat, javaslatokat juttassák el a bizottság elnökének (ennek segítésére az elnökség/vezetőség tagjainak megküldjük a bizottság elnökének – Dr. Balogh István – e-mail címét).

 

Prof. Dr. Horváth Andrea megköszöni a Publikációs bizottság munkáját, ill. Prof. Dr. Debreczeni Lóránd bizottságvezetőnek az írásban eljuttatott anyagot.

 

Prof. Dr. Debreczeni Lóránd elmondja, hogy az újság kiadása 3-400 eFt, a honlap működtetése havi 28 eFt +ÁFA költséget jelent. A honlap működtetésére vonatkozó ajánlat szilveszterkor lejárt. 1 évre próbára elvállalnák a felfuttatását. A működtetés csapatmunka, a részfeladatok teljesítésének felelőseit a mellékletként eljuttatott anyag részletezi. Egy dologban nincs megállapodás: egy befogadó egyetem kellene, hogy kreditpontos legyen.

 

Prof. Dr. Horváth Andrea ismerteti, hogy a Roche felvállalta az előfizetési díj kiegyenlítését az Intellimed Hungaria Kft-nek. Sok társaságnak ők végzik ezt a tevékenységet jól és gyorsan.

Az újság kiadása rendkívül nehézkes. Az újság grafika és design miatt állandó jogvita van, nincsenek szerződések, ezt a zavaros helyzetet rendezni kell. Javasolja a jövőben az elektronikus forma választását. A weboldalt működtető cég hírlevelet is felajánlott.

 

Prof. Kovács L. Gábor szerint jogásszal tisztázni kell a jogutódlás kérdését.

 

Prof. Dr. Horváth Andrea elmondja, hogy felvette a kapcsolatot Péterfy Ferenccel, aki szerint ilyen dokumentum nincs. Egyedüli megkötés, hogy a mostani újság címlapját nem használhatjuk.

 

Dr. Kappelmayer János egyetért azzal, hogy a jelenlegi papírforma nem jó. Soha nem küldenek kefelenyomatot, a cikkek tele vannak hibával.

 

Dr. Toldy Erzsébet megkérdezi, hogy az elektronikus publikáció publikációnak számít-e, valamint biztosan miden labornak van internet hozzáférése?

 

Prof. Dr. Horváth Andrea szerint elfogadott publikáció, van egy mód, hogy hogyan lehet citálni. Azt, hogy minden laborban van-e internet még meg kell nézni, ha nincs, CD formában jutna el hozzájuk az anyag.

 

Dr. Salgó László megfontolandónak tartja a kizárólagos elektronikus megjelenést, mivel pl. a nyugdíjasok nem rendelkeznek internettel, azonkívül külföldön is megmaradtak a nyomtatott lapok. Az MLDT néhány éve két lapból egy lapot csinált, most már egy sem lesz, ezt túl gyorsnak tartja.

 

Prof. Dr. Horváth Andrea ismerteti, hogy most a tagoknak mit nyújt a társaság: újságot, kedvezményes kongresszusi részvételt, honlap használatot. Ha a honlap kibővült szolgáltatást nyújt, az újság feleslegessé válik. Jelszavas belépéssel lehet használni az adatbázisokat. Betegek is letölthetnek majd alapvető információkat.

 

Dr. Faragó Ferenc ismerteti, hogy a webdoki teljesen nyitott, a weborvos jelszavas hozzáférhetőségű. Ezekre a lapokra is lehet információt adni, hogy mit csinál a laborszakma.

 

Dr. Ludány Andrea szerint a lap egy reklám is. Kompromisszumos megoldás kell. A jelszavas megoldást túl zártnak tartja.

 

Prof. Dr. Debreczeni Lóránd elmondja, hogy 50-50 %-ban osztoznak a honlap működtető és az MLDT a reklámból.

 

Prof. Dr. Horváth Andrea szavazást kér.

 

Határozat:

Az MLDT Elnöksége/Vezetősége a lap megújítását elektronikus formában nyílt szavazással egyhangú igen szavazattal támogatja.

 


4.     2005. évi MLDT kitüntetések

 

Prof. Dr. Falkay György ismertette az adható kitüntetések listáját. Elmondta, nem érkezett jelölés idén kitüntetésre javasolt személyre. Feltette a kérdést, hogy szükséges-e, hogy az idei 1 napos rendezvényen kerüljön sor a kitüntetések átadására, vagy inkább a kétévente rendezendő kongresszuson, ünnepélyesebb keretek között adják-e át azokat.

 

Dr. Ludány Andrea jelezte, hogy mivel az OTDK mindig a kongresszus előtti évben van, a hallgatóknak adható Udránszky díjat, ha elnyerik, át kell adni az 1 napos rendezvényen.

 

Dr. Salgó László felvetette, hogy a 75 éves kollegák éves köszöntése is meggondolandó.

 

Prof. Dr. Falkay György javasolja, hogy a minden évben odaítélt kitüntetéseket - az Udránszky-díj kivételével - 2 évente adják át ünnepélyes keretek között az MLDT nagygyűlésén.

 

Határozat:

Az MLDT Elnökségi/Vezetősége nyílt szavazással 1 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta.

 

Prof. Dr. Horváth Andrea kéri, hogy szeptember 1-ig a kitüntetési javaslatokat küldjék meg a főtitkárnak.

 

5.     2006. évi MLDT Kongresszus előkészítése

 

Prof. Dr. Kovács L. Gábor elmondja, hogy felmerült helyszínként a balatoni régió, ezért felvette a kapcsolatot Keszthelyen Dr. Szenkovszky Adrienn főorvosnővel, aki jelenleg a kórház főigazgatója. Pozitívan állt a kongresszus szervezéséhez, de végleges választ nem adott. Kéri az elnöknőt, hogy pár nap múlva keresse meg, hogy tudja-e vállalni a feladatot.

 

Prof. Dr. Horváth Andrea elmondja, hogy a kapcsolatfelvétel megtörtént és a következő ülésig ez kiderül.

 

Prof. Dr. Kovács L. Gábor jelezte, hogy 2008-ban az Alpok-Adria Kongresszussal együtt szeretné Pécsen megrendezni az MLDT Nagygyűlést is.

 

6.     A 2005. évi MOLSZE Kongresszus előkészületei

 

Prof. Dr. Horváth Andrea felkéri Vörös Gáborné MOLSZE elnököt, ismertesse a kongresszusi előkészületeket.

 

Vörös Gáborné elmondja, hogy a Markusovszky Kórház laborja szervezi ismét a MOLSZE hagyományos kongresszusát Bükön 2005. szeptember 29-30-án. Ezt a kreditpontos továbbképzést kétévente tudják a már bevált gyakorlat szerint nyújtani. Nívós programot sikerült összeállítani, pl. Prof. Dr. Horváth Andrea, Prof. Dr. Kovács L. Gábor, Prof. Dr. Muszbek László előadással tiszteli meg a jelenlévőket, ill. a Roche szimpózium, Diagnosticum, ill ABBOTT szekció kerül megrendezésre. Lebonyolítják a MOLSZE küldöttgyűlését is. Reméli, hogy minél több kolleganő részt vesz a kongresszuson, jelentkezni lehet még május 31-ig.

 


7.     Egyebek

 

Prof. Dr. Falkay György ismertette az MLDT-be belépni szándékozók adatait.

 

Határozat:

Az MLDT Elnöksége a tagsági kérelmeket nyílt szavazással egyhangúlag elfogadta.

 

Prof. Dr. Horváth Andrea kéri, hogy a szeptember 20-i MLDT Továbbképző Nap 10 kredit pontos rendezvényt minél szélesebb körben propagálják. A program a honlapon megtalálható.

Több napirendi pont nem lévén megköszöni a részvételt, és az ülést bezárja.

 

Kmf.

 

 

 

Illés Istvánné                                                                  Prof. Dr. Horváth Andrea Rita

jegyzőkönyvvezető                                                          az MLDT mb. elnöke