Lejárt a biztonsági időkorlát.
Ha az oldal űrlapot is tartalmaz, annak mentése csak érvényes bejelentkezéssel lehetséges.
A bejelentkezés érvényességének meghosszabbításához kérjük lépjen be!
Felhasználó név:
Jelszó:
 
Alapszabály

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK1.) A társaság
a) neve: Magyar Belgyógyász Társaság (továbbiakban Társaság)
- angolul: Hungarian Society of Internal Medicine,
- németül: Ungarische Gesellschaft für Innere Medizin,
- franciául: Sociéte’ Hongroise de Médecine Interne.
b) működési területe: A Magyarország Köztársaság
c) székhelye: Budapest
d) alapítási éve: 1966.
e) hivatalos nyelve: magyar
f) pecsétje: körpecsét, a „Magyar Belgyógyász Társaság Budapest” szövegű körfelirattal.

2.) A Társaság jogi személy. A Társaságnak területi szervezetei is lehetnek – ezek azonban nem tekintendők önálló jogi személyeknek: - tevékenységüket a Társaság vezetősége felügyeli és irányítja.

3.) A Társaság tagszervezetként csatlakozhat a Magyar Orvostudományi Társaságok és Egyesületek szövetségéhez (továbbiakban MOTESZ), amennyiben ez a Társaság érdekét szolgálja és a csatlakozás folytán reá háruló kötelezettségek nem ellentétesek a Társaság céljaival és jelen Alapszabályával. A csatlakozásról, illetve a kiválásról a Társaság a közgyűlése dönt.

4.) A Társaság a belgyógyászat, illetve annak valamely határterületén működő, illetve azokhoz kapcsolódó tudományágakkal foglalkozó tagok önkéntes társulásán alapuló, a szakmai munkát koordináló és ösztönző, a hazai és a nemzetközi orvostudományi kapcsolatok fejlesztését elősegítő társaság.

5.) A Társaság jogvitás kérdéseinek eldöntésére a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességet köti ki.

II. A TÁRSASÁG CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE1.) A Társaság célja a belgyógyászat fejlesztése, a tagok tudományos ismereteinek bővítése és orvosetikai nevelése, a szakmai, illetve tudományos érdekeinek képviselete és védelme.

2.) A Társaság feladata a belgyógyászat korszerű szemléletét és módszertanát fejleszteni és terjeszteni, a tudomány hazai és nemzetközi eredményeit ismertetni, elősegíteni gyakorlati felhasználásukat, támogatni a magyar kutatási eredmények hazai és külföldi megismerését.

3.) A Társaság céljainak elérése érdekében:
a.) előadásokat, referáló és vitaüléseket, ankétokat, szimpóziumokat, vándorgyűléseket, nagygyűléseket, illetve nemzetközi kongresszusokat rendez,
b.) szakfolyóiratokat, illetve alkalmi kiadványokat ad ki, javaslataival és bírálataival segíti az orvostudományi könyvkiadást,
c.) figyelemmel kíséri a szakterületét érintő oktatási kérdéseket, javaslatokkal és bírálatokkal segíti az egészségügy állami és társadalmi szerveinek munkáját, azokkal kapcsolatos felvételére törekszik,
d.) pályázatokat ír ki, emlékérmeket és díjakat, illetve jutalmakat adományoz,
e.) alapítványokat létesít,
f.) a Társaság céljainak gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében gazdasági vállalkozási tevékenységet folytat,
g.) a szakmai célkitűzések megvalósítása érdekében a Társaság területi szerveket hoz létre, melyek a Társaság felügyelete és irányítása alatt tevékenykednek.

III. A TÁRSASÁG TAGJAI, TEVÉKENYSÉGÜK, JOGAIK ÉS KÖTELEZETTSÉGEIKA Társaság tagjai lehetnek:
1.) rendes tagok
2.) tiszteletbeli tagok
3.) pártoló tagok
4.) egyetemi, illetve főiskolai hallgatók


1.) Rendes tag lehet az, aki a 18. életévét betöltötte, aki kötelezi magát arra, hogy tevékenységét a Társaság alapszabályában foglalt elvek szerint folytatja, felvételét belépési nyilatkozatban kéri, és akit a Társaság vezetőségének javaslata alapján a közgyűlés a tagok sorába felvesz. A Társaság rendes tagjai jogaikat személyesen gyakorolják. A rendes tagokat egyenlő jogok illetik meg.

A rendes tag joga, hogy
a) a Társaság közgyűlésén tanácskozási, indítványozási, szavazati joggal részt vegyen. Tisztségviselőt választhat és tisztségre választható, feltéve, hogy nincsen eltiltva a közügyek gyakorlásától
b) részt vegyen a Társaság szervezeti, szakmai és tudományos életében, állásfoglalások, határozatok kialakításában és végrehajtásában, illetve a Társaság egyéb tevékenységében
c) részt vegyen a Társaság által rendezett kongresszusokon, konferenciákon, vitákon és más szakmai tudományos rendezvényeken, ezeken előadást tartson, vagy egyéb szellemi alkotását bemutassa, véleményét elmondja
d) a Társaság vezető szervei által meghatározott feltételek szerint igénybe vegye a Társaság szolgáltatásait, anyagi eszközeit, felszerelését, berendezéseit, a szolgáltatás jellegétől függően ingyenesen, kedvezményesen, vagy térítés ellenében
- a nemzetközi szervezetekben vagy más nemzeti társaságokban (egyesületekben) létesített tagságához, tisztségviseléséhez, illetve e szervezetekkel, társaságokkal, egyesületekkel kapcsolatot létesítsen.
- a külföldi tudományos konferenciákra, kongresszusokra, szakmai tanulmányutakra való kiküldetéshez,
- kezdeményezései, javaslatai megvalósításához,
- egyéb, a Társaság működését segítő a tudomány fejlődését szolgáló tevékenységhez.
e) a Társaság főtitkára útján folyamatos tájékoztatást nyerjen a Társaság bármely területén folyó munkáról és eseményekről,
f) javaslatot tegyen a Társaság vezető testületeinek a kiemelkedő munkát végző tagok társasági/egyesületi emlékéremmel való kitüntetésére, jutalmazására, állami kitüntetésre való felterjesztésére,
g) meghatározott feladatok elvégzésére a társasággal meghatározott vagy határozatlan időtartamú munkaviszonyt, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt (megbízás) létesítsen,
h) a Társaság testületeinek és tisztségviselőinek hibás döntései, határozatai, téves állásfoglalásai ellen ellenvéleményt nyújtson be, esetleges törvénysértő határozatot a tudományra jutástól számított 30 napon belül jogi úton megtámadja.

A rendes tag kötelezettsége, hogy
a) a Társaság alapszabályának rendelkezéseit, valamint a közgyűlés határozatait betartsa, az alapszabályban meghatározott kötelezettségeinek eleget tegyen,
b) a Társasági tevékenységgel kapcsolatos önként vállalt feladatait maradéktalanul, legjobb tudása szerint végrehajtsa,
c) a Társaság vezető testületeinek felkérésére társasági tevékenységéről beszámoljon,
d) nemzetközi szervezetben vagy külföldi társaságban, egyesületben létesítendő tagságához, tisztségviseléséhez a Társaság vezetőségének tudatával, a fennálló rendelkezéseknek megfelelően járjon el,
e) a Társaság anyagi (vagyoni) alapjának megteremtésében és annak gyarapításában a Társaság vezetősége közgyűlés által meghatározott módon közreműködjön,
f) a megállapított tagsági díjat rendszeresen befizesse (nyugdíjas és hallgatói tagok tagdíjat nem fizetnek).

2.) Tiszteletbeli tag lehet az a magyar vagy külföldi állampolgár, aki szakmai, társadalmi, gazdasági élet különböző területein szerzett széleskörű tapasztalatait a Társaság munkájába hasznosítani tudja. Tiszteletbeli tagságra bármely rendes tag javaslatot tehet. A tagságról a vezetőség javaslata alapján a közgyűlés dönt. A tiszteletbeli tagok jogaikat személyesen gyakorolják, őket egyenlő jogok illetik meg.

3.) Pártoló tagok lehetnek olyan nagykorú magyar vagy külföldi állampolgárságú természetes, illetve jogi személyek, akik a Társaság működéséhez anyagi, szakmai, elvi, erkölcsi vagy egyéb támogatást tudnak nyújtani. A pártoló tagságot a vezetőség hagyja jóvá. A természetes személy pártoló tagok jogaikat személyesen, a jogi személy pártoló tagok képviselőjük útján gyakorolhatják, megadva, hogy az általa nyújtott rendszeres támogatást a Társaság számára milyen célból adja. Joga, hogy a Társaság főtitkára útján folyamatos tájékoztatást nyerjen a Társaság azon területein folyó munkáról és tevékenységről, amelynek elősegítéséhez a támogatást nyújtja és a pártoló tagsági díjat rendszeresen fizeti. Kötelezettsége, hogy vállalását maradéktalanul teljesítse.

4.) Hallgatói tag lehet az a magyar vagy külföldi állampolgárságú, hazai egyetemet vagy főiskolát látogató hallgató, aki a társaság tudománya iránt érdeklődést tanúsít, akit a szakágban elért, kiemelkedő tanulmányi eredménye alapján oktatói, valamint a Társaság két rendes tagja felvételre javasolnak, aki felvételét belépési nyilatkozatban kéri, és akit a Társaság vezetősége a hallgatói tagok sorába felvesz. Jogaikat személyesen gyakorolják, egyenlő jogok illetik meg és jogosultak a Társaság által a hallgatói tagok számára nyújtott kedvezményeket igénybe venni.

5.) A tagság megszűnik:
a) kilépés
b) kizárás
c) elhalálozás
d) a jogi személy jogutód nélküli megszűntetésével, illetve a szerződés felbontásával.

A tag kilépési szándékát az elnöknek vagy főtitkárnak írásban tartozik bejelenteni.
Ki kell zárni a tagok sorából azokat, akiket jogerősen elítéltek és a közügyek gyakorlásából is kizártak. Ki lehet zárni a tagok sorából azokat, akik az alapszabály rendelkezéseit nem tartják meg, vagy társadalmi helyzetükhöz méltatlan magatartást tanúsítanak, akik a Társaság erkölcsi tekintélyét sértik, vagy tagdíjat 2 évig (felszólítás ellenére) nem fizetnek.
Kilépési kérelem esetén a tag törlése, illetőleg kizárása felől a Fegyelmi Bizottság javaslata alapján a vezetőség javaslata alapján a közgyűlés határoz. A közgyűlés kizárást megállapító határozata ellen, annak írásbeli közlését követő 15 napon belül a Társaság fegyelmi bizottságához lehet jogorvoslattal élni. A hallgatói tagot a tagok sorából törölni kell, ha tanulmányait megszakította, vagy befejezte. Amennyiben belépési nyilatkozattal ezt kéri, akkor rendes taggá minősíthető.

IV. A TÁRSASÁG VEZETŐ SZERVEIA Társaság legfőbb szervei:
- a közgyűlés
- a vezetőség
- a vezetőség elnöksége.

A közgyűlés
1. A Társaság legfőbb szerve a közgyűlés, a tagok összességéből alakul.
2. A közgyűlés kizárólagos hatásköre,
a) megállapítja, illetve módosítja a társaság alapszabályait,
b) megvitatja a Társaság elmúlt időszakában végzett munkájáról szóló beszámolókat és meghatározza a következő időszak legfontosabb feladatait,
c) a Társaság évi költségvetését és zárszámadását megvitatja és dönt annak elfogadásáról,
d) megszünteti a Társaságot, ha a feloszlást, vagy a más társasággal való egyesülést a közgyűlés, kétharmados szótöbbséggel kimondja,
e) megállapítja a Társaságnak fizetendő tagdíj mértékét,
f) megválasztja 5 évre szólóan a Társaság.
(a) vezetőségét
(b) a vezetőség tisztségviselői közül a pénztárost és ellenőrt,
(c) az állandó bizottságok (számvizsgáló, fegyelmi bizottságok) elnökeit és tagjait,
(d) dönt a területi szervezetek létrehozásának vagy megszüntetésének kérdésében,
(e) elfogadja, illetve módosítja a társaság és állandó bizottságainak működési szabályzatát,
(f) a Társaság választott szervei a közgyűlésnek felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel tartoznak,
(g) a közgyűlés indokolt esetben az általa választott bármely testületet, bizottságot, illetve tisztségviselőit visszahívhatja,
(h) a közgyűlést a vezetőség hívja össze. Helyét, idejét, valamint napirendjét a főtitkár legalább 15 nappal a kitűzött időpont előtt köteles írásban közölni a tagokkal. A közgyűlés nyilvános, az elnök a közérdek vagy valamely társasági tag jogos magánérdekének védelmére elrendelheti a nyilvánosság kizárását. A közgyűlést kétévenként, egy vezetőségválasztással egybekötött közgyűlést pedig négyévente kell tartani.

A vezetőség rendkívüli közgyűlést szükség esetén bármikor összehívhatja. A Társaság tagjainak 30 %-ának írásbeli kívánságára pedig 30 napon belül rendkívüli közgyűlést kell összehívni. Határozatképes a közgyűlés, ha a szavazásra jogosult rendes tagoknak 51 %-a jelen van.

A szavazás rendje:
1. a) A közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel
hozza. A közgyűlés bármely tag javaslatára elhatározhatja a titkos szavazást.

b) A tisztségviselőket, vezető szerveket és állandó bizottságokat a közgyűlés többes
jelölés alapján, titkos szavazással választja.

c) A közgyűlés a személyre vonatkozó más határozatokat is titkos szavazás útján hozza.

Ha a szabályszerűen összehívott közgyűlés nem határozatképes, akkor a 30 napon belül ugyanezen tárgysorozattal összehívott közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A vezetőség
Két közgyűlés közötti időszakban a közgyűlés hatáskörét – a kizárólagos hatáskörök és az alapszabály módosítás kivételével – a vezetőség gyakorolja.
A Társaság vezetőségét a közgyűlés titkos szavazással választja 5 naptári évre.
A vezetőség a közgyűlés által megválasztott tagokból, az állandó bizottságok elnökeiből és hivatalból a területi szervezetek elnökeiből együttesen maximum 40 tagból áll. Választott vezetőségi tagsági funkció megüresedése esetén a vezetőség a legközelebbi közgyűlésig póttagot kooptálhat, aki funkcióját teljes jogkörrel vezetőségi tagként csak a következő közgyűlésig látja el. Tisztségviselők azonos funkciót két választási periódusnál hosszabb ideig nem tölthetnek be.

1) A vezetőség kizárólagos hatáskörébe tartoznak az alábbiak:
a) Határozatot hozhat – a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdések kivételével – a társaság egészét érintő bármely kérdésben intézkedik és állást foglal a hatáskörébe utalt ügyekben.
b) Elkészíti a Társaság munkatervét, ellenőrzi annak végrehajtását.
c) A tisztújító közgyűléssel egyidejűleg a már megválasztott vezetőség tagjai köréből megválasztja az elnököt, aki egyben a Magyar Belorvosi Archivum szerkesztőbizottságának elnöke is, az alelnököt, a főtitkárt, a főtitkárhelyettest és a két titkárt.
d) Figyelemmel kíséri a Társaság alapszabályszerű működését és munkáját, továbbá a Társaság tisztségviselőinek tevékenységét.
e) Végrehajtja a közgyűlés határozatait, illetve gondoskodik azok végrehajtásáról.
f) Megvitatja és jóváhagyja a közgyűlési előterjesztéseket.
g) Irányítja a Társaság gazdálkodását, nemzetközi és sajtómunkáját, koordinálja, ellenőrzi és segíti a területi szervezet munkáját.
h) Állást foglal a társasági emlékérmek, díjak alapításában.
i) A különleges társasági feladatok és elvi jelentőségű kérdések megoldása céljából a szükséghez mérten „ad hoc” bizottságokat alakíthat.
j) Megvitatja az országos jelentőségű tudományos koncepciókat és fejlesztési előrejelzéseket, kialakítja a Társaság szakterületével kapcsolatos javaslatait, különös tekintettel a képzés, továbbképzés, oktatás, szakképesítés ügyvitelére vonatkozóan.
k) Dönt a Társaság lapjának kiadásáról (Magyar Belorvosi Archivum), ellátja szakmai felügyeletét és a főszerkesztő javaslata alapján megválasztja a Szerkesztőbizottságot.
l) Jóváhagyja a Társaság évi utazási tervét.
m) A tisztújító közgyűlést megelőző évben megválasztja a három tagú jelölőbizottságot.
n) Határozatot hoz tagfelvétel és a tagok sorából való törlés és kizárás ügyében .

2.)
A vezetőség szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ülést tart. Az ülés összehívásáról a Társaság elnöksége gondoskodik. A meghívót és a napirenden szereplő előterjesztéseket legalább 14 nappal a kitűzött időpont előtt a vezetőség tagjai részére meg kell küldeni. A vezetőség ülésére esetenként, a napirendnek megfelelően tanácskozási joggal meg kell hívni a napirendben érdekelt tagokat, illetve érdekelt szervek, szervezetek képviselőit.

3.)
A vezetőség határozatképes, ha ülésén a szavazati joggal rendelkezők legalább 51 %-a jelen van. A vezetőség határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A vezetőség bármely tagjának javaslatára a vezetőség elhatározhatja a titkos szavazást. Minden személyes ügyben titkos szavazást rendel el. A határozatképesség hiánya miatt 30 napon belül – azonos napirenddel – megismételt vezetőségi ülés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.

4.)
Rendkívüli vezetőségi ülés összehívását bármelyik vezetőségi tag indítványozhatja. A rendkívüli vezetőségi ülést a vezetőségi tagok legalább 30 %-ának együttes kérése esetén össze kell hívni. A rendkívüli vezetőségi ülés összehívására irányuló indítványban a javasolt tárgysorozatot is meg kell jelölni. A rendkívüli vezetőségi ülést az indítványozástól számított 30 napon belül meg kell tartani. A rendes vezetőségi ülésekre vonatkozó szabályokat a rendkívüli vezetőségi ülésre is értelemszerűen alkalmazni kell azzal az eltéréssel, hogy a meghívót és a napirenden szereplő előterjesztéseket csak 7 nappal a kitűzött időpont előtt kell megküldeni a vezetőség tagjai részére.

Elnökség
A Társaság elnöksége a vezetőség által választott tisztségviselőkből – elnök, alelnök, főtitkár, főtitkárhelyettes, a két titkárból és a Magyar Belorvosi Archivum mindenkori főszerkesztőjéből áll. A tárgykörtől függően a következők hívhatók meg az elnökségi ülésre: egyes területi szervezetek elnökei, számvizsgáló bizottság elnöke, illetve a megfelelő állandó bizottságok elnökei. A pénztáros az elnökségi ülések állandó meghívottja.

Az elnökség kizárólagos hatásköre:
1. Az elnökség dönt a vezetőség két ülése közötti időszakban – a vezetőség kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdések kivételével – a vezetőség hatáskörébe tartozó kérdésekben. Döntéseiről a vezetőség legközelebbi ülésén beszámolni köteles.
2. Engedélyezi a külföldi szakemberek meghívását a társaság költségén.
3. A Társaság céljának megvalósítása érdekében meghatározott feladatra munkabizottságot hozhat létre. A munkabizottságok tagjait és vezetőit az elnökség bízza meg és az elnökségnek tartoznak felelősséggel.
4. Dönt a hatáskörébe tartozó fegyelmi eljárás elrendeléséről.
5. Sürgős esetben dönt az utaztatási tervben nem szereplő egyes külföldi kiküldetésekről, kiutazásokról, a kiutazások támogatásáról, a Társaság költségvetésében e célra előirányzott keret mértékéig.
6. Irányítja, segíti és biztosítja a testületi határozatok végrehajtását, felügyeli azok ügyintézését.
7. Előkészíti a közgyűlést és a vezetőségi üléseket, elkészíti a vezetőség beszámolóját.
8. Tájékoztatást kér a területi szervezetek munkájáról.
9. Előterjesztést tesz emlékéremmel, díjjal való kitüntetésekre.
10. Koordinálja a Társaság által rendezett nemzetközi, nemzetközi részvételi és hazai rendezvények előkészítését és szervezését.
11. Javaslatot tesz tagok felvételére a Társaság vezetőségének (közgyűlésének).
12. Az elnökség rendszeresen beszámol működéséről a vezetőségnek, annak felelősséggel tartozik.
13. Az elnökség szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ülésezik.
14. Az elnökség határozatképes, ha a szavazatra jogosult elnökségi tagoknak legalább a fele jelen van. Határozatképtelenség esetén legkésőbb 14 napon belül az elnökséget ismételten össze kell hívni. Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülések is csak akkor határozatképesek, ha azokon az elnökség tagjainak legalább a fele jelen van.

V. ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKSZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁGOK

1. A számvizsgáló bizottság a közgyűlés által 4 évre választott elnökből és két tagból áll. Kizárólag a közgyűlésnek van alárendelve, csak ennek tartozik felelősséggel.
2. A bizottság működési szabályzata szerint működik, ellenőrzésének tárgya a társaság egész tevékenysége. Figyelemmel kíséri a társaság alapszabály szerinti működését, így különösen a rendelkezésre álló eszközöknek az alapszabályban meghatározott célokra történő felhasználását, ellenőrzi a társaság pénzügyi gazdálkodását, tovább az ügyvitelre, az ügyintézésre és a nyilvántartásokra vonatkozó előírások betartását.
3. A bizottság a megállapításairól tájékoztatja a Társaság vezető szerveit és beszámol a közgyűlésnek.
4. A bizottság szükség szerint szaktanácsadókat, eseti szakértőket vagy társasági tagokat is bevonhat a munkájába.
5. A bizottság elnökét és tagjait a társaság hatáskörében intézkedési jog nem illeti meg, de megállapításai nyomán intézkedésre felkért tisztségviselő (tag) alkalmazott erre 8 napon belül válaszolni köteles.
6. A bizottság szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ülésezik. Határozatképes, ha ülésén legalább két tagja jelen van. Amennyiben nem határozatképes, ülését legkorábban a következő napon, de legkésőbb 14 napon belül ismételten össze kell hívni.
7. A bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Az ülésekről emlékeztető készül, amelyet az elnök ír alá.
8. Működési szabályzatot a közgyűlés hagyja jóvá.

FEGYELMI BIZOTTSÁG
A fegyelmi bizottság a közgyűlés által 4 évre választott elnökből, két tagból áll.
A bizottság a társaság fegyelmi szabályzatának rendelkezései szerint jár el.
A fegyelmi eljárás részletes szabályait a fegyelmi szabályzat állapítja meg, melyet a vezetőség hagy jóvá.

VI. A TÁRSASÁG TERÜLETI SZERVEZETEI


1. A Társaság területi szervezetei regionális alapon szerveződnek.
Megnevezésük: A Magyar Belgyógyász Társaság
- Északkelet-Magyarországi Szakcsoportja
- Dél-Magyarországi Szakcsoportja
- Dunántúli Szakcsoportja.
2. A területi szervezetek létrehozásáról és megszüntetéséről a vezetőség javaslata alapján a közgyűlés dönt.
3. A területi szervezetek tevékenységüket a Társaság felügyelete és irányítása alatt végezhetik. Az ellenőrzést a Társaság vezetősége látja el.
4. A társaság területi szervezeteinek működésére a Társaságra vonatkozó szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni.
5. A területi szervezetek vezetését 4 évre elnök és a főtitkár látja el. A szervezet elnökét és főtitkárát a területi szakcsoport közgyűlése választja meg.
6. A területi szervezetek elnökének és főtitkárának visszahívására vonatkozóan az elnökség javaslata alapján a Társaság vezetősége javaslatot tehet a regionális szervezetnek.
7. A területi szervezetnek nem jogi személyek, tehát a Társaság alapszabálya szerint végzik tevékenységüket.
8. A területi szervezetek önálló rendezvények tartására jogosultak, a vezetőség előzetes egyetértése alapján.
9. Anyagi tevékenységet önállóan nem folytatnak. Rendezvényeikhez, tevékenységükhöz anyagi támogatást a vezetőség döntése alapján a Társaság vagyonából utólagos elszámolás mellett kaphatnak.

VI. A TÁRSASÁG VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK HATÁSKÖRE


1. A Társaság elnökének hatásköre:
a) képviseli a Társaságot a hatóságok és más állami, társadalmi szervek, valamint a nemzetközi szervezetek előtt,
b) vezeti a közgyűlést a vezetőség és az elnökség tanácskozásait,
c) dönt és/vagy intézkedik az elnökség két ülése közötti időszakban – a főtitkár egyetértésével – az elnökség hatáskörébe tartozó, de halaszthatatlan döntést és/ vagy intézkedést igénylő ügyekben, kivéve az elnökség kizárólagos hatásköreit érintő kérdéseket. Egyetértés hiányában az ügyben az elnökség dönt. Az elnök döntéseiért felelősséggel tartozik és azokról az elnökség legközelebbi ülésén beszámolni köteles.
d) őrködik a hatályos jogszabályok, különösen a Társaságra vonatkozó rendelkezések és a Társaság alapszabályának szigorú betartása felett,
e) ellenőrzi a vezető szervek határozatainak végrehajtását,
f) ellenőrzi a tisztségviselők működését.
g) a Magyar Belorvosi Archivum szerkesztőbizottság elnökeként javaslatot tesz az elnökségnek a szerkesztőbizottság, illetve a szerkesztők személyére vonatkozóan és ellenőrzi tevékenységét.
2. Az elnököt akadályoztatása esetén a főtitkár helyettesíti. Ha a főtitkár is akadályoztatva van, az alelnök vagy a főtitkárhelyettes jár el. A vezetőség és az elnökség az alelnököt önálló feladattal is megbízhatja.
3. A főtitkár hatásköre:
a) A Társaság vezető szerveinek ülései között e testületek határozatainak megfelelően folyamatosan intézi a Társaság ügyeit.
b) Meghatározott ügyekben az elnökkel egyetértésben dönt és/vagy intézkedik.
c) Előkészítik a vezető szervek üléseit, biztosítja a működésüket és gondoskodik a határozatok végrehajtásáról.
d) Tájékoztatja a tagokat a Társaság munkájáról.
e) Felügyeli, irányítja és ellenőrzi a felügyelete alá rendelt vezetőséget.
f) A Társaság alkalmazottai tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat.
4. A titkárok ellátják a főtitkár által átruházott vagy reá bízott feladatokat.
5. A pénztáros a Társaság pénzkezelési szabályzatában foglaltak szerint kezeli a pénztárat, gondoskodik a bevételek és kiadások teljesítéséről, a pénzkészlet előírás szerinti elhelyezéséről, vezeti a naplófőkönyvet. A pénztáros az elnökségi ülések állandó meghívottja.
6. Az ellenőr a pénzkezelési szabályzatban meghatározott módon és időközönként ellenőrzi a pénztáros működését.
7. A Társaságot a hatóságok és más belföldi, illetve külföldi szervezetek előtt az elnök, akadályoztatása esetén a főtitkár, az elnök, illetve a főtitkárhelyettes képviselheti.

VIII. A TÁRSASÁG GAZDÁLKODÁSA


1. A Társaság vagyona elsősorban a tagok által befizetett díjakból, jogi személyek és magánszemélyek felajánlásaiból, hozzájárulásaiból képződik.
2. A Társaság tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok – a tagdíj fizetésén kívül – a Társaság tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
3. A Társaság költségvetését a vezetőség terjeszti a közgyűlés elé.
4. A Társaság vállalkozói tevékenységet folytathat (a közgyűlés jóváhagyásával) és a hatályos rendelkezések figyelembe vételével alapítványokat is létrehozhat.
5. A pénzösszegeknek rendeltetésszerű és a mindenkori pénzügyi előírásoknak megfelelő felhasználásáért, valamint a Társaság ingó és ingatlan vagyonának kezeléséért az elnökség felelős.
6. A Társaság gazdálkodó tevékenységét a Minisztertanács által meghatározott rendelkezések szerint végzi.

IX. A TÁRSASÁG TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE


1. A Társaság működése felett az ügyészség a reá irányadó szabályok szerint törvényességi felügyeletet gyakorol.
2. Ha a Társaság működésének törvényessége másképpen nem biztosítható, az ügyész a területileg illetékes bírósághoz fordulhat.
3. A Bíróság a megfelelő paragrafus alapján biztosítja a Társaság jogszerű működését.

X. A TÁRSASÁG HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSE


Ha a Társaság olyan tevékenységet végez, amelyet jogszabály feltételhez köt, vagy egyébként szabályoz, e tevékenység felett a tevékenység szerinti hatáskörrel rendelkező állami szerv a hatósági ellenőrzésre vonatkozó szabályok szerint jár el.

XI. A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE


A Társaság megszűnik feloszlással, más társasággal való egyesüléssel, feloszlatással, illetőleg megszűnésének megállapításával.

XII. HATÁLYBALÉPÉS


Jelen alapszabályt a Társaság ……………….-i közgyűlése fogadta el. Egyidejűleg a Társaság ……….-án megállapított alapszabálya hatályát veszti.

Az Alapszabály letölthető ide kattintva >>
Felhasználó nevek, jelszavak kiadása
a Társaság tagjainak: Ide kattintva>>

HÍRKATEGÓRIÁK


MBT társasági hírek>>
Kérem várjon...
Kongresszusok listája
 • H
 • K
 • Sze
 • Cs
 • P
 • Szo
 • V
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28